Provozní řád Lanového centra PAVOUK Humpolec

 1. Vstup do Lanového centra a na lezeckou stěnu je možný pouze po dohodě a se souhlasem provozovatele.
 2. Vstup na překážky je možný pouze po proškolení obsluhou na trenažéru. Účastník programu je povinen vždy dodržovat pokyny obsluhy a řídit se Provozním řádem.
 3. Účastníci programu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečného pohybu ve výšce a to především:
 • používat celotělový zachycovací postroj
 • používat jistící sadu -  sebejistící set, set pro vzájemné jištění
 • používat přilbu
 • řídit se pokyny obsluhy
 • před nástupem na překážky a po celou dobu pohybu ve výšce se v každém okamžiku jistit způsobem, který stanovila obsluha. Poruší-li účastníci tato pravidla, vystavují se riziku pádu vážného zranění!
 1. Před začátkem lezení je povinen každý lezec a jistič nechat se zkontrolovat od obsluhy. Bez této kontroly nesmí lezec začít lézt.
 2. Na lezeckou stěnu je povoleno lézt pouze při zajištění min. 1-2 poučenými jističi nebo členy obsluhy. Sólo lezení bez zajištění není povoleno.
 3. Na překážky využívající systém sebejištění lze vstupovat pouze jednotlivě.
 4. Na dřevěných přestupových plošinách v okruhu sebejištění při přejišťování na další překážku mohou být maximálně dva lezci.
 5. Po obléknutí do celotělových úvazků nesmí účastníci bez vědomí obsluhy tento úvazek sundávat. Pokud jsou nuceni úvazek vysvléct (WC,…), seznámí tímto faktem obsluhu a před dalším nástupem na překážky si nechají od obsluhy zkontrolovat správné zapnutí úvazku.
 6. Účastnit programu se mohou ti, kteří splňují tyto předpoklady:
  Minimální výška: 140 cm
  Minimální věk: 12 let
  Účastníci mladší 18ti let musí být doprovázeni dospělou odpovědnou osobou.
 7. V celém areálu je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a drogy, před i během programu. Programu se nesmějí účastnit osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.
 8. Za volně odložené věci provozovatel neručí.
 9. V případě zjištění závady na zařízení nebo porušení provozního řádu je účastník povinen tuto okolnost okamžitě ohlásit obsluze.
 10. Provozovatel (obsluha) má právo ukončit program či vyloučit osobu z programu pokud zjistí, že účastník nebo skupina porušují provozní řád, bezpečnostní normy či pokyny pracovníků.
 11.  Po ukončení programu odevzdají účastníci zapůjčené vybavení obsluze. Zároveň upozorní na případné závady, nebo jiné závažné okolnosti.
 12. V případě nutnosti Evakuace, se účastníci řídí pokyny obsluhy.

Přejeme Vám příjemný pobyt v našem lanovém centru. Věříme, že omluvíte případné nedostatky a pomůžete nám při jejich odstraňování. Chcete-li, aby Váš pobyt byl příjemný, bezpečný a bezkonfliktní, dodržujte laskavě tento provozní řád a zásady slušného chování.

Děkujeme.

Za provozovatele: …………………………………………..